Vanhusneuvostokysely 12.2015

EKL:n vanhusneuvostotoimijoiden näkemyksiä kartoitettiin vuodenvaihteessa 2016

Vanhusneuvostojen aseman vahvistaminen ja tunnettuuden lisääminen on edelleen tarpeen. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL haluaa olla mukana kehittämissä vanhusneuvostojen toimintaa tulevaisuudessakin. Siksi liitto kartoitti loppuvuonna 2015 jäsenistönsä vanhusneuvostotoimijoiden näkemyksiä vanhusneuvostojen toiminnasta ja toiminnan sisällöstä sekä toiveista vanhusneuvostojen toiminnalle tulevaisuudessa.

Vanhusneuvostokysely lähetettiin vuoden vaihteessa 162 jäsenelle, jotka toimivat vanhusneuvostoissa. Kyselyyn vastasi 93 jäsentä (vastausprosentti 57). Vastauksia tuli laajasti ympäri Suomea.

Vanhusneuvostojen toiminnan keskiössä on esitysten, aloitteiden ja lausuntojen laatiminen sekä osallistuminen erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Monissa vastauksissa mainittiin vaikuttaminen ja osallistuminen asumisen, liikenteen ja ympäristön kehittämiseen.

Osallistuminen vanhustenviikon suunnitteluun ja toteuttamiseen tuotiin usein esiin. Lausuntoja ja kannanottoja kaupungin päätöksentekoon liittyen oli tehty esimerkiksi julkisen liikenteen, kokoontumistilojen saatavuuteen tai terveydenhuollon palveluihin liittyen.

Ilahduttavaa on, että osallistuminen erilaisiin kehittämishankkeisiin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen tuotiin esiin monien esimerkkien voimalla. Myös asumisen, liikenteen ja ympäristön sekä harrastus- ja kulttuuritoiminnan osalta kerrottiin työtä tehdyn. Toisaalta esiin tuli paikoin haasteita osallistamisessa ja mukaan ottamisessa ylipäätään. 

Tiedottamista toteutettiin paikallislehtien, verkkosivujen ja tiedotteiden avulla. Lisäksi toteutettiin mm. erilaisia tietoiskuja ja tiedotustilaisuuksia. Haastetta arkeen tuo tiedon löytyminen pääsääntöisesti verkosta: se koettiin osin hankalaksi, vaikka osa kunnista tuottaa kirjallistakin materiaalia, kuten vanhusten palveluopasta.

Reilu puolet vastaajista kertoi myös verkostoituneensa muiden vanhusneuvostojen kanssa. Lähinnä tehtiin tutustumis- ja vierailukäyntejä, mutta myös muutakin tiivistä yhteistyötä.

Vanhusneuvoston tärkeimmiksi tehtäviksi koettiin esitysten, aloitteiden ja lausuntojen tekemisen lisäksi osallistuminen ja vaikuttaminen ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä sote-palvelujen kehittämiseen.

Vanhuspalvelukyselyyn vastanneet kokivat hyötyneensä ja saaneensa tukea liitolta erityisesti Eläkkeensaaja- lehden kautta. Liiton tiedotteet, kannanotot, uutiskirjeet ja kotisivut koettiin niin ikään hyviksi tiedonlähteiksi. Erilaiset liiton koulutukset ja seminaarit sekä henkilökohtaiset kontaktit tarvittaessa olivat auttaneet vanhusneuvostoihin kuuluneita heidän merkittävässä tehtävässään.

Tulevaisuudessa on vielä tehtävää vanhusneuvostojen aseman vahvistamiseksi, vakiinnuttamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi.