Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2019

Omaishoidon tuki 2019

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen takia.

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat 1.1.2019 alkaen:

  • Vähimmäismäärä 399,91 euroa kuukaudessa
  • Hoidollisesti raskaan sirtymävaiheen aikana vähintään 799,81 euroa kuukaudessa

Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain palkkakertoimella. Vuoden 2019 kerroin on 1,417.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2019 alkaen myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi  ja jotka perustuvat ennen tarkistuskohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee noin 1,87 prosentin korostusta palkkioihin verrattuna vuoteen 2018.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää omaishoidon tuesta annetun lain (4a§) perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,87 prosentin korotus tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Kuntainfo 13/2018 sekä liitetaulukko: Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksitarkistuset 2006–2019