LUOTSI-työnohjaus

 

Ammattikuvauksen mukaan luotsin tehtävänä on ohjata alukset turvallisesti, karikkopaikkoja vältellen avomereltä satamiin ja niistä ulos. Laivojen päälliköt hallitsevat kyllä laivansa, mutta oudoilla vesillä he tarvitsevat tukea. Luotsi vahvistaa laivan komentosillan miehityksen osaamista, mutta kokonaisvastuu ja päätäntävalta säilyvät kuitenkin aluksen päälliköllä.

Hyvin samantapaisesta asiasta on kyse myös EKL:n LUOTSI -työnohjauksessa.

Tiedustelut: Janne Lahtia, puh. 050 576 6918 tai janne.lahtia@elakkeensaajat.fi


Mitä on LUOTSI-työnohjaus?

EKL:n omalla LUOTSI-työnohjauksella tuetaan yhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistoimintaa työnohjauksellisin menetelmin. LUOTSI-työnohjaus on aina ryhmämuotoista ja se tapahtuu ryhmissä, jotka koostuvat EKL:n yhdistysten vapaaehtoistoimijoista. Ryhmiä ohjaavat Elinvoimaa -toiminnassa koulutetut vapaaehtoiset LUOTSI-ohjaajat.


LUOTSI-työnohjauksen tavoite

LUOTSI-työnohjauksen tavoitteena on vapaaehtoistoimijan kehittyminen omassa tehtävässään, vuorovaikutustaitojen lisääntyminen, verkostomaisen työskentelytavan mahdollisuuksien tunnistaminen ja vapaaehtoistoimijoiden jaksamisen varmistaminen.

Koulutetun LUOTSI-ohjaajan opastuksella ryhmissä on mahdollisuus purkaa kuormitusta, pohtia ja arvioida yhdistyksen toimintaa tai kerho-ohjauksen uusia vaihtoehtoja, vaihtaa kokemuksia ja saada vertaistukea. Olennaista LUOTSI-työnohjauksessa on, ettei ohjaajalla ole antaa valmiita ratkaisuja vaan ne löytyvät yhteisen pohdinnan ja keskustelujen kautta.


Mitä hyötyä LUOTSI-työnohjauksesta?

LUOTSI-työnohjauksen tuloksena EKL-yhdistyksissä on mm. ideoitu ja käynnistetty uusien jäsenten kummitoimintaa, luotu kerho-ohjauksen varajärjestelmä, löydetty rakentavia ratkaisuja jo pidempään yhdistyksessä hiertäneisiin haasteisiin ja tehty erilaisia toimintaan liittyviä kehittämisideoita yhdistysten hallituksille. Yleisesti työnohjauksella saavutetaan myös ns. siirtovaikutuksia: työnohjaukselle määriteltyjen tavoitteiden lisäksi sen vaikutus näkyy uusina ideoina, oivalluksina, osaamisen kasvamisena ja hallinnan tunteena.


LUOTSI-työnohjauksen kesto ja rakenne

LUOTSI-työnohjaus perustuu pitkäkestoiseen rakentavaan keskusteluun, jota johdattelee LUOTSI-ohjaaja. Se koostuu vähintään neljästä, noin kolmen viikoin välein toteutettavasta työnohjauksellisesta istunnosta. Yhden istunnon kesto on 1½ tuntia.


Käsiteltäviä aiheita

LUOTSI-työnohjauksessa käsiteltävät aiheet nousevat osallistujien tarpeista. Ohjauksessa voidaan käsitellä muun muassa seuraavia aiheita:
- vapaaehtoistoimijoiden sitoutuminen
- hiljaisen tiedon siirtäminen
- kerho-ohjaajien velvollisuudet ja etuudet yhdistyksessä
- palautteen antaminen ja saaminen
- toiminnan arviointi
- ikääntyvän vapaaehtoisen jaksaminen tehtävässään


Milloin ja miten mukaan LUOTSI-työnohjaukseen?

LUOTSI-työnohjaus sopii yhdistyksellenne jos:
- haluatte tarkastella, arvioida ja kehittää yhdistyksen toimintatapoja
- haluatte tukea yhdistyksenne vapaaehtoisten toimijoiden jaksamista
- tarvitsette tukea kerhojen ja erilaisten ryhmien ohjaukseen tai hallitustyöskentelyyn
- kaipaatte uudenlaista innostusta toimintaan

Yhdistyksellenne sopivan työnohjaajan löydätte EKL:n Elinvoimaa -toiminnan kautta. LUOTSI-työnohjaus itsessään on EKL:n yhdistyksille maksutonta, yhdistyksen huolehdittavaksi jäävät ohjaajan matkakustannusten korvaaminen sekä mahdolliset tilavuokrat.