Piirin vanhat mallisäännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on _______________________________________________________

josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piirijärjestö ja jonka kotipaikka on

____________________________________ kaupunki/kunta.

Piirijärjestö kuuluu jäsenenä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, ruotsiksi Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf –nimiseen rekisteröityyn yhdistykseen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Piirijärjestön tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen määräämällä alueella toimivien liittoon kuuluvien yhdistysten toimintaa, pitää yhteyttä liittoon sekä järjestää koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö

- välittää yhdistyksille tietoa liiton ja piirijärjestön toiminnasta sekä tukee ja ohjaa niiden toimintaa muutoinkin,

- tekee liitolle esityksiä ja aloitteita liiton toimialaan liittyvissä asioissa,

- perustaa toiminta-alueelleen yhdessä liiton kanssa uusia yhdistyksiä,

- järjestää kokouksia, juhlia, vierailuja, retkiä, matkoja ja muita virkistystilaisuuksia,

- järjestää koulutustapahtumia yksin tai yhteistyössä liiton kanssa,

- toimii eläkkeensaajien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi, sekä

- hoitaa muut näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät.

4 §

Piirijärjestö voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa teatteri-, radio- ja televisiotoimintaa ja kioskikauppaa sekä majoitus- ravitsemus-, elokuvateatteri- ja kirjakauppaliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa piirijärjestö hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

Jäsenet

5 §

Piirijärjestön jäsenenä voi olla jokainen piirijärjestön toiminta-alueella oleva liiton rekisteröity jäsenyhdistys, jonka piiritoimikunta hyväksyy jäseneksi.

Piirijärjestön kannattavaksi jäseneksi piiritoimikunta voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka suorittaa piirijärjestön syyskokouksen vuosittain määräämän kannatusjäsenmaksun.

Kannattavalla jäsenellä on piirijärjestön kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 §

Piiritoimikunta voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyslain määräyksiä taikka, joka on toiminnallaan huomattavasti vaikeuttanut piirijärjestön toimintaa. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Lisäksi piiritoimikunnan on pyydettävä asiasta liittohallituksen lausunto.

Jäsen voi vedota erottamispäätöksestä piirijärjestön kokoukseen jättämällä sitä koskevan kirjelmän piiritoimikunnalle 30 päivän kuluessa päätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan. Mikäli piirijärjestön kokous vahvistaa erottamispäätöksen, astuu se voimaan heti kokouksen päätöksen jälkeen.

Piirijärjestöstä erotettua jäsentä ei voida hyväksyä uudelleen piirijärjestön jäseneksi ilman liittohallituksen suostumusta.

Mikäli rikkomusta voidaan pitää vähäisenä, voi piiritoimikunta erottamisen sijasta antaa rikkomukseen syyllistyneelle jäsenelle kirjallisen varoituksen, joka merkitään piiritoimikunnan pöytäkirjaan ja lähetetään tiedoksi asianomaiselle jäsenelle.

Jos jäsenyhdistys haluaa erota piirijärjestöstä, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti piiritoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa siitä piirijärjestön kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Jäsen katsotaan eronneeksi piirijärjestöstä, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen vähintään kahdelta kalenterivuodelta.

Jäsenmaksut

7 §

Jäsen on velvollinen suorittamaan piirijärjestölle henkilöjäsentensä lukumäärän perusteella jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää piirijärjestön syyskokous.

Jäsenmaksu on suoritettava kunkin kalenterivuoden osalta viimeistään saman vuoden joulukuun loppuun mennessä.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen määräaikana, saavuttaa hän täydet jäsenoikeudet suorittamalla rästissä olevat jäsenmaksunsa.

Jäsenen, joka liittyy piirijärjestöön kesken tilivuotta, on suoritettava koko kulumassa olevan vuoden jäsenmaksu.

Toimielimet

8 §

Piirijärjestön toimielimet ovat piirijärjestön kokous ja piiritoimikunta.

Piirijärjestön kokous

9 §

Piirijärjestön varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikasta ja –ajasta päättää piiritoimikunta.

Piirijärjestön ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai piiritoimikunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) piirijärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asian käsittelyä varten vaatii.

10 §

Piirijärjestön varsinainen kokous kutsutaan koolle piirijärjestön syyskokouksen määräämissä sanomalehdissä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella ja ylimääräinen kokous vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 §

Piirijärjestön jäsen, joka on suorittanut piirijärjestön kokousta edeltäneeltä vuodelta jäsenmaksun, on oikeutettu lähettämään kalenterivuoden aikana pidettäviin kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan tai yhden varaedustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100 lukua kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa.

Yhdistysten on ilmoitettava piirijärjestön kokouksiin valittujen varsinaisten edustajien ja varaedustajien nimet ja osoitteet piiritoimikunnalle sen ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

12 §

Piirijärjestön kokouksessa puhe- ja esitysoikeus on piiritoimikunnan jäsenillä, piirijärjestön sihteerillä ja rahastonhoitajalla sekä tilintarkastajilla, liittohallituksen edustajalla ja kannattavalla jäsenellä.

13 §

Piirijärjestön varsinaiselle kokoukselle voivat tehdä esityksiä liittohallitus, piiritoimikunta, piirijärjestön jäsen ja sen henkilöjäsen sekä kannattava jäsen.

Esitykset on toimitettava lausunnon antamista varten piiritoimikunnalle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Piiritoimikunnan on lähetettävä esitykset lausunnoillaan varustettuna sekä muut kokousasiakirjat jäsenille, kannattaville jäsenille ja piirijärjestön varsinaisen kokouksen osanottajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14 §

Piirijärjestön kevätkokouksen tehtävänä on

- valita kokouksen toimihenkilöt ja tarvittavat valiokunnat,

- käsitellä piiritoimikunnan laatima kertomus piirijärjestön toiminnasta edellisen kalenterivuoden ajalta,

- käsitellä yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto,

- vahvistaa tilinpäätös,

- päättää vastuuvapauden myöntämisestä piiritoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille,

- käsitellä kokoukselle tehdyt näiden sääntöjen 13 §:n tarkoittamat esitykset sekä

- päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Piirijärjestön syyskokouksen tehtävänä on

- valita kokouksen toimihenkilöt ja tarvittavat valiokunnat,

- määrätä jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi,

- päättää toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavista palkkioista,

- valita seuraavaa vuotta varten piirijärjestön puheenjohtaja,

- valita piiritoimikunnan muut varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet,

- valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä,

- hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,

- hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten,

- määrätä missä sanomalehdissä piirijärjestön kokouskutsut julkaistaan,

- käsitellä kokoukselle näiden sääntöjen 13 §:n tarkoittamat esitykset sekä

- päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Piiritoimikunta

15 §

Piirijärjestön lainmukaisena hallituksena on piiritoimikunta, jonka muodostavat syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan piirijärjestön puheenjohtajaksi, ja vähintään kuusi ja enintään kaksitoista muuta varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Piiritoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi voidaan valita myös piiritoimikunnan ulkopuolinen henkilö.

Piiritoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Piiritoimikunta voi asettaa avukseen erilaisten asioiden valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa varten toimikuntia ja työryhmiä.

16 §

Piiritoimikunnan tehtävänä on

a) johtaa piirijärjestön toimintaa ja toimeenpanna piirijärjestön kokouksen päätökset,

b) vastata piirijärjestön taloudesta ja omaisuudesta,

c) laatia piirijärjestön kevätkokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä piirijärjestön syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio,

d) esittää piirijärjestön tilit, pöytäkirjat ja muut hallintoa ja varainhoitoa koskevat asiakirjat tilintarkastajille ja tarkastuksen tapahduttua piirijärjestön kevätkokoukselle,

e) kutsua koolle piirijärjestön kokous,

f) pitää jäsenluetteloa,

g) valvoa, että sääntöjen määräyksiä ja piirijärjestön päätöksiä noudatetaan,

h) edustaa piiriä sekä

i) täyttää ne muut velvoitteet ja tehtävät, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Tilikausi ja tilintarkastus

17 §

Piirijärjestön tilivuosi on kalenterivuosi. Piirijärjestön tilit on jätettävä tilivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä annettava niistä lausuntonsa piiritoimikunnalle kevätkokoukselle esitettäväksi.

Piirijärjestön nimen kirjoittaminen

18 §

Piirijärjestön nimen kirjoittavat piirijärjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä, kuitenkin siten, että toinen nimenkirjoittajista on aina puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Erinäisiä määräyksiä

19 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen, piirijärjestön eroamiseen liitosta tai piirijärjestön purkamiseen vaaditaan, että muutoksen, eroamisen tai purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään ¾ annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi ennen yhdistysrekisteriin ilmoittamista.

20 §

Jos piirijärjestö purkautuu tai lakkautetaan, on piirijärjestön varat ja omaisuus sen jälkeen, kun velat ja muut sitoumukset on suoritettu, luovutettava Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:lle.

21 §

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan liiton sääntöjen määräyksiä sekä yhdistyslakia.

Ennakkotarkastus suoritettu 28.7.1997