Nya modellstadgar för distrikt

Modellstadgar för distrikt inom Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf

  

 

Namn och hemort

 

1 §

 

Föreningens namn är

 

________________________________________________________________________

 

som i dessa stadgar benämns distrikt och vars hemort är__________________________ stad/kommun.

 

Distriktet hör som medlem till en registrerad förening benämd Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, på svenska Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf, som i dessa stadgar benämnes förbund.

 

 

Ändamål och verksamhetens art

 

2 §

 

Distriktets syfte är att stöda och leda de till förbundet hörande föreningarnas verksamhet inom det av förbundet definierat område, hålla kontakt med förbundet samt arrangera utbildnings-, kultur- och rekreationsverksamhet.

 

3 §

 

För att förverkliga sitt ändamål skall distriktet

 

-  förmedla till föreningarna information om förbundets och distriktets verksamhet samt även stöda och leda deras verksamhet,

 

-  göra förslag och motioner till förbundet om ärenden som berör förbundets verksamhetsområde,

 

-  medverka till grundandet av nya föreningar tillsammans med förbundet inom dess verksamhetsområde,

 

-  arrangera möten, fester, besök, utflykter, resor och övrig rekreationsverksamhet,

 

-  arrangera utbildning ensam eller i samarbete med förbundet,

 

-  befrämja i samarbete med övriga regionala organisationer, pensionärsorganisationer eller andra organisationer pensionstagarnas ställning och delaktighet,

 

- verka för att höja den samhälleliga uppskattningen av pensionstagarna, samt

 

-  sköta andra uppgifter som bestäms av dessa stadgar och föreningslagen.

  

4 §

 

Distriktet kan äga andelar, aktier och övriga värdepapper, förvalta och äga fastigheter, bedriva kioskhandel samt ta emot bidrag, donationer och testamenten samt verkställa lotterier och insamlingar. Vid behov anskaffar distriktet vederbörligt tillstånd för sin verksamhet.

 

 

Medlemmar

 

5 §

 

Medlem av distriktet kan vara alla registrerade medlemsföreningar inom distriktets verksamhetsområde, som distriktsstyrelsen godkänner som medlem.

 

Till distriktets understödande medlem kan distriktsstyrelsen godkänna ett juridiskt samfund eller en stiftelse, som erlägger den av distriktets höstmöte årligen fastslagna understödsavgiften. 

 

Understödande medlemmar har yttrande- och närvarorätt vid distriktets möte, men inte rösträtt.

 

Distriktet kan grunda en samlingsförening med hela distriktet som verksamhetsfält.

  

6 §

 

Distriktsstyrelsen kan utesluta en medlem som inte följer dessa stadgar eller som genom sin verksamhet inom distriktet märkbart skadar distriktets verksamhet.  Innan beslutet om uteslutning fattas bör ifrågavarande medlem få möjlighet att avge förklaring. 

 

Förutom detta bör distriktsstyrelsen be om utlåtande av förbundsstyrelsen.

 

Beträffande beslutet om uteslutning kan medlem åberopa distriktets möte genom att lämna en i ärendet gällande skrivelse till distriktsstyrelsen inom 30 dagar efter den han bevisligen erhållit vetskap om beslutet. Om distriktets möte bekräftar beslutet om uteslutning träder det i kraft omedelbart efter mötets beslut.

 

En medlem som uteslutits från distriktet kan inte godkännas på nytt till distriktets medlem utan förbundsstyrelsens samtycke.

 

Om förseelsen kan anses ringa, kan distriktsstyrelsen i stället för uteslutning ge den medlem som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig varning, som antecknas till distriktets styrelseprotokoll och som sänds vederbörande medlem till kännedom.

 

Om en medlemsförening vill utträda ur distriktet, bör den meddela därom skriftligen till distriktsstyrelsen eller till dess ordförande eller meddela därom till distriktsmötets protokoll. 

 

Medlemsförhållandet upphör i slutet av det kalenderår, under vilket anmälan om utträde blivit gjord.

 

En medlem anses ha utträtt ur distriktet, om han underlåtit att erlägga sin medlemsavgift för de två senaste kalenderåren.

  

 

Medlemsavgifter

 

7 §

 

En medlem är skyldig att erlägga till distriktet en vid det ordinarie höstmötet fastslagen medlemsavgift som baserar sig på antalet personmedlemmar.

 

Medlemsavgiften bör erläggas för varje kalenderår senast inom decembermånad samma år.

 

Om en medlem underlåter att betala sin medlemsavgift inom utsatt tid, uppnår den fulla medlemsrättigheter genom att erlägga sina återstående medlemsavgifter.

 

En medlem som ansluter sig till distriktet mitt under räkenskapsåret, bör erlägga medlemsavgift för hela ifrågavarande år.

 

 

Organ

 

8 §

 

Distriktets organ är distriktsmötet och distriktsstyrelsen.

 

 

Distriktsmötet

 

9 §

 

Distriktets ordinarie möten hålls två om året, ett vårmöte inom april månad och ett höstmöte inom november månad.  Distriktsstyrelsen beslutar om mötesplats och –tid.

 

Distriktets extraordinarie möte hålls, om det föregående mötet så beslutat eller om distriktsstyrelsen anser det nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av distriktets röstberättigade medlemmar skriftligen så kräver för behandling av ett angett ärende.

  

10 §

 

Distriktets ordinarie möte sammankallas antingen genom en annons som publiceras i de av höstmötet fastställda tidningarna eller via e-post minst två (2) veckor före mötet. Extraordinarie möte sammankallas minst två veckor före mötet genom att publicera ett meddelande eller via e-post.   

 

I kallelsen bör de ärenden som behandlas vid mötet nämnas.

 

Behörig medlem kan delta i distriktsmötet om distriktsstyrelsen eller distriktsmötet så besluter även skriftligt eller via telekommunikation eller med hjälp av annat tekniskt hjälpmedel under mötets gång eller före mötet.

 

11 §

 

Distriktets medlem, som har erlagt sin medlemavgift för föregående år, har rätt att till möten som hålls under kalenderåret sända en röstberättigad representant eller en suppleant för varje påbörjat 20-tal medlemmar, dock högst fem representanter.

 

Föreningarna bör meddela de ordinarie representanternas och suppleanternas namn och adresser till distriktsstyrelsen inom den tid distriktsstyrelsen utsatt.

  

12 §

 

Yttrande- och förslagsrätt på distriktsmötet har distriktsstyrelsens medlem, distriktets sekreterare och kassör samt revisorerna/verksamhetsgranskarna. Yttrande- och närvarorätt på distriktsmötet har förbundsstyrelsens och fullmäktiges representant samt understödande medlem.

 

13 §

 

Framställningar till ordinarie distriktsmötet kan göras av förbundsstyrelsen, distriktsstyrelsen, distriktets medlem och dess personmedlem samt understödande medlem.

 

Framställningarna bör tillställas distriktsstyrelsen för utlåtande minst fyra veckor före mötet. Distriktsstyrelsen bör sända framställningarna jämte utlåtande samt övriga mötesförhandlingar till medlemmarna, understödande medlemmar samt mötesrepresentanter som deltar i distriktets ordinarie möte senast två veckor före mötet. Kontakten mellan distriktet och dess medlemmar kan ske via e-post.

  

14 §

 

Distriktets vårmöte har till uppgift att

 

-  välja mötesfunktionärer och vid behov utskott

 

-  behandla den av distriktsstyrelsen uppgjorda årsberättelsen över distriktets verksamhet för föregående kalenderår,

 

-  behandla distriktets bokslut och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande gällande dem,

 

-  fastställa bokslutet,

 

-  besluta om beviljandet av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och andra redovisningsskyldiga,

 

- behandla de framställningar som gjorts till mötet enligt 13 § samt

 

-  fatta beslut om andra i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

 

Distriktets höstmöte har till uppgift att

 

-  välja mötesfunktionärer och vid behov utskott

 

-  fatta beslut om medlemsavgiftens och understödsavgiftens storlek för följande år,

 

-  fatta beslut om arvoden som eventuellt skall utbetalas till funktionärerna,

 

-  välja ordförande för distriktet för följande år,

 

-  välja övriga ordinarie medlemmar och personliga suppleanter till distriktsstyrelsen,

 

-  välja två verksamhetsgranskare/revisorer och två suppleanter för dessa att granska förvaltningen och räkenskaperna för följande år,

 

- godkänna verksamhetsplan för följande år,

 

-  godkänna budgetförslag för följande år,

 

-  bestämma på vilket sätt distriktets möten skall sammankallas,

 

- behandla de  framställningar som gjorts till mötet enligt 13 § samt

 

-  fatta beslut om andra i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

 

Distriktsstyrelsen

 

15 §

 

Distriktets lagenliga styrelse är distriktsstyrelsen som består av en av höstmötet för ett år i sänder vald ordförande, som benämns distriktsordförande, och minst sex och högst tolv övriga ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. En rättvis regional fördelning tas i beaktande då ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter väljs.

 

Distriktsstyrelsen väljer inom sig en viceordförande, sekreterare och kassör. Till sekreterare och kassör kan även väljas en person utanför distriktsstyrelsen.

 

Distriktsstyrelsen sammankallas av ordförande eller vid förfall för honom av viceordförande och den är beslutför, då utöver ordförande eller viceordförande minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

 

Distriktsstyrelsen kan tillsätta kommittéer och arbetsgrupper för att bistå beredning av ärenden och för att verkställa beslut.

 

Distriktets verksamhetsår är ett kalenderår.

  

16 §

 

Distriktsstyrelsen har till uppgift att

 

a)  leda distriktets verksamhet och verkställa distriktets mötesbeslut,

 

b)  ansvara för distriktets ekonomi och egendom,

 

c)  uppgöra årsberättelse och bokslut för distriktets vårmöte samt verksamhetsplan och budgetförslag för distriktets höstmöte,

 

d)  framlägga föreningens bokslut, protokoll och dokument gällande övrig förvaltning

och tillgångar till verksamhetsgranskarna/revisorerna och efter förrättad revision till distriktets vårmöte,

 

e)  sammankalla distriktets möten,

 

f)  föra medlemsförteckning,

 

g)  övervaka att stadgarnas bestämmelser och distriktets beslut följs,

 

h)  representera distriktet samt,

 

i)  fullgöra de övriga förpliktelser och uppgifter som tillhör den enligt lagen och dessa

    stadgar.

 

 

Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning/revision

 

17 §

 

Distriktets räkenskapsår är ett kalenderår. Distriktets bokslut bör lämnas senast inom februarimånad som följer efter räkenskapsåret till verksamhetsgranskarna/revisorerna som senast den 15. mars avger sitt utlåtande till distriktsstyrelsen att framläggas för vårmöte.

 

 

Tecknandet av distriktets namn

 

18 §

 

Distriktets namn tecknas av distriktsordförande, viceordförande, sekreterare

och kassör, alltid två tillsammans, dock så att den andra av namntecknarna alltid är ordförande eller viceordförande.

 

 

Särskilda bestämmelser

 

19 §

 

För ändring av dessa stadgar, distriktets utträde ur förbundet eller distriktets upplösning krävs att de röster som avgivits för ändring, utträde eller upplösning motsvarar minst tre fjärdedelar (¾) av de avgivna rösterna.

 

Beslut om stadgeändring bör underställas förbundsstyrelsen för godkännande innan anmälan till föreningsregistret görs.

 

20 §

 

Om distriktet upplöses eller nerläggs, skall distriktets tillgångar och egendom efter dess skulder och övriga förbindelser erlagts, överlämnas till Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf.

  

21 §

 

I punkter för vilka det inte finns bestämmelser i dessa stadgar, iakttas bestämmelserna i förbundets stadgar samt föreningslagen.

  

 

Stadgeändringen är godkänd på PCF:s förbundsmöte i Villmanstrand 15.6.2017