Gamla modellstadgar för förening

Modellstadgar för förening inom Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf

 

 

Namn och hemort

 

1 §

 

Föreningens namn är ……………………................................................. som i dessa stadgar benämnes förening och vars hemort är ………………………............stad/kommun.

 

Förening hör som medlem till en registrerad förening benämd Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, på svenska Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf, som i dessa stadgar benämnes förbund samt till en registrerad förening vid namn Eläkkeensaajien Keskusliiton Ruotsinkielinen Piiri – Pensionstagarnas Centralförbunds Svenska Distrikt rf, som i dessa stadgar benämnes distrikt.

 

 

Ändamål och verksamhetens art

 

2 §

 

Föreningens ändamål är att bevaka sina medlemmars intressen för att uppnå social och ekonomisk rättvisa, för att erbjuda sina medlemmar möjligheter till socialt umgänge, att arrangera kultur- hobby- och annan rekreationsverksamhet, att befrämja sina medlemmars fysiska och intellektuella handlingsförmåga samt att göra sin verksamhet känd bland dem som står i beråd att gå i pension och bland dem som redan är pensionerade.

 

3 §

 

För att förverkliga sitt ändamål skall föreningen

 

-  ställa motioner och förslag till politiska och kommunala beslutsfattare samt till myndigheter i ärenden som gäller pensions-, social- och kulturpolitik och hålla kontakt med andra lokala pensionärsorganisationer samt deras samarbetsorgan

 

-  arrangera möten, sammankomster med program, besök, utflykter, resor och annan rekreation

 

-  arrangera studiecirkelverksamhet samt möten med föredrag och föreläsningar

 

-  utöva frivillig väntjänstverksamhet

 

-  upprätthålla och till de yngre generationerna förmedla vår kulturtradition med hjälp av hobby- och kulturverksamhet

 

-  verka för att höja uppskattningen av pensionstagarna i samhället

 

-  utföra en pågående medlemsrekrytering och göra sin verksamhet känd i form av informations- och publikationsverksamhet samt

 

-  sköta andra uppgifter som anges i dessa stadgar och föreningslagen

4 §

 

Föreningen kan äga andelar, aktier och övriga värdepapper, besitta och äga fastigheter, motta bidrag, donationer och testamenten samt verkställa lotterier och insamlingar. Vid behov inhämtar föreningen de tillstånd som krävs för verksamhet.

 

 

Medlemmar

 

5 §

 

Medlem av föreningen kan vara en privat person, som föreningens styrelse godkänner som medlem.

 

Till understödande medlem kan föreningens styrelse godkänna en privat person, samt ett juridiskt samfund eller en stiftelse, som erlägger den av föreningens höstmöte årligen fastslagna understödsavgiften.  Understödande medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möte, men inte rösträtt.  Uppnådda medlemsrättigheter består.

  

6 §

 

Föreningens styrelse kan utesluta en medlem som inte följer dessa stadgar eller som genom sin verksamhet inom föreningen eller utanför densamma märkbart skadar föreningens verksamhet. Innan beslutet om uteslutning fattas bör ifrågavarande medlem få möjlighet att höras. 

 

Beträffande beslutet om uteslutning kan medlem vädja till föreningens möte genom att lämna en i ärendet gällande skrivelse till föreningens styrelse inom 30 dagar efter det han bevisligen erhållit vetskap om beslutet. 

 

Om föreningens möte bekräftar beslutet om uteslutning träder det i kraft omedelbart efter mötets beslut.

 

Om förseelsen kan anses ringa, kan föreningens styrelse i stället för uteslutning ge den medlem som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig varning, som antecknas till föreningens styrelseprotokoll och som ges vederbörande till kännedom.

 

Om en medlem själv önskar utträda ur föreningen, bör han/hon meddela därom skriftligen till föreningens styrelse eller till dess ordförande eller meddela därom till föreningsmötets protokoll.  Medlemsförhållandet upphör i slutet av det kalenderår, under vilket anmälan om utträde blivit gjord.

 

En medlem anses ha utträtt ur föreningen, om han/hon underlåtit att erlägga sin medlemsavgift under det kalenderår då den förfallit.

 

 

Medlemsavgifter

 

7 §

 

En medlem är skyldig att årligen till föreningen erlägga en vid det ordinarie höstmötet för följande år fastlagen medlemsavgift som bör erläggas före slutet av april.

 

Om en medlem underlåter att betala sin medlemsavgift inom utsatt tid, uppnår han/hon fulla medlemsrättigheter genom att erlägga sin utstående medlemsavgift.

 

En medlem som ansluter sig till föreningen mitt under räkenskapsåret, bör erlägga medlemsavgift för hela ifrågavarande år.

 

Föreningens styrelse kan utan att det påverkar medlemsrättigheterna på sociala grunder befria en medlem från skyldighet att erlägga medlemsavgift.  Föreningen erlägger för en dylik medlem medlemsavgifter till distrikt och förbund ur föreningens tillgångar.

 

 

Organ

 

8 §

 

Föreningens organ är föreningens möte och styrelse.

 

 

Föreningens möte

 

9 §

 

Föreningen håller ordinarie möten två gånger om året, ett vårmöte inom mars månad och ett höstmöte inom november månad. Föreningens styrelse beslutar om mötesplats och –tid.

 

Föreningens extra ordinarie möte hålls, om det föregående mötet så beslutat eller om föreningens styrelse anser det nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen så kräver för behandling av medlemmarna anmält ärende.

 

Varje ordinarie medlem har en röst på föreningens möten. En understödande medlem har yttrande- och närvarorätt vid föreningens möten.

 

Medlem kan delta i föreningens möten under mötets gång eller före mötet om föreningens styrelse eller föreningens möte så besluter även skriftligt eller via telekommunikation eller med hjälp av annat tekniskt hjälpmedel.

  

10 §

 

Föreningen sammankallas antingen eller genom ett meddelande som publiceras i av höstmötet fastställd tidning minst fyra dagar före mötet eller genom ett skriftligt meddelande som har vidarebefordrats till varje medlem minst fyra dagar före mötet eller per elektronisk post till den adress medlemmen meddelat.  I kallelsen bör de ärenden som behandlas vid mötet anges.

 

11 §

 

Föreningens vårmöte har till uppgift att

 

-  välja mötesfunktionärer,

 

-  behandla den av styrelsen uppgjorda årsberättelsen över föreningens verksamhet under föregående kalenderår,

 

-  behandla föreningens bokslut och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande gällande dem,

 

-  fastställa bokslutet,

 

-  besluta om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga samt,

 

- välja föreningens representanter till de samfund, i vilka föreningen är medlem,

 

-  fatta beslut om andra i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

 

Föreningens höstmöte har till uppgift att

 

-  välja mötesfunktionärer,

 

-  fatta beslut om medlemsavgiftens och understödsavgiftens storlek för följande år,

 

-  fatta beslut om arvoden som eventuellt skall utbetalas till funktionärerna,

 

-  välja föreningens ordförande för följande år,

 

- fatta beslut om antalet medlemmar och ersättare till föreningens styrelse,

 

-  välja övriga medlemmar och ersättare till föreningens styrelse,

 

-  välja två verksamhetsgranskare/revisorer och två ersättare för dessa att granska förvaltningen och räkenskaperna för följande år,

 

-  godkänna budgetförslag för följande år,

 

-  välja föreningens representanter till distriktsmöten och möten som hålls av andra samfund där föreningen är medlem,

 

-  bestämma på vilket sätt föreningens möten skall sammankallas och hur föreningens meddelanden till medlemmarna skall vidarebefordras samt,

 

-  fatta beslut om andra i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

 

Styrelsen

 

12 §

 

Föreningens ärenden handhas av styrelsen som består av en av höstmötet för ett år i sänder vald ordförande, som benämns föreningens ordförande, och minst fyra och högst åtta övriga ordinarie medlemmar samt minst två och högst åtta ersättare.  Ersättarna blir, då ordinarie medlem är förhindrad att delta, beslutsföra i den ordning de har valts på höstmötet.

 

Föreningens styrelse väljer inom sig en viceordförande för ett år i sänder.  Föreningens styrelse väljer även en kassör och en sekreterare, vilka kan vara utanför styrelsen.

 

Föreningens styrelse sammankallas av ordförande eller vid förfall för honom av viceordförande och den är beslutför, då utöver ordförande eller viceordförande minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

 

Föreningens styrelse kan tillsätta kommittéer och arbetsgrupper för att bistå vid beredning av ärenden och vid verkställande av beslut.

  

13 §

 

Föreningens styrelse har som uppgift att

 

a)  leda föreningens verksamhet och verkställa föreningens mötesbeslut,

 

b)  ansvara för föreningens ekonomi och egendom,

 

c)  uppgöra årsberättelse och bokslut för föreningens vårmöte samt verksamhetsplan och budgetförslag för föreningens höstmöte samt ombesörja, att föreningens bokföring är lagenlig och skötseln av föreningens ekonomi har ordnats på ett pålitligt sätt,

 

d)  fastställa föreningens bokslut, protokoll och dokument gällande övrig förvaltning

och ekonomi till verksamhetsgranskarna/revisorerna och efter förrättad revision till föreningens vårmöte,

 

e)  sammankalla föreningens möte,

 

f)  föra medlemsförteckning,

 

g)  övervaka att stadgarnas bestämmelser och föreningens beslut följs,

 

h)  representera föreningen samt,

 

i)  fullgöra de övriga förpliktelser och uppgifter som tillhör den enligt lagen och dessa stadgar.

 

 

Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning/revision

 

14 §

 

Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår.  Föreningens bokslut jämte behövliga dokument och styrelsens årsberättelse bör lämnas senast inom februari månad som följer efter räkenskapsåret till verksamhetsgranskarna/revisorerna som senast den 15. mars avger sitt utlåtande till föreningens styrelse att framläggas för föreningens vårmöte.

 

 

Tecknandet av föreningens namn

 

15 §

 

Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande, viceordförande, sekreterare

och kassör eller övriga av styrelsen utsedda personer, alltid två tillsammans, dock så att den andra av namntecknarna alltid är ordförande eller viceordförande.

 

 

Särskilda bestämmelser

 

16 §

 

För ändring av dessa stadgar, föreningens utträde ur förbundet eller föreningens upplösning krävs att de röster som avgivits för ändring, utträde eller upplösning motsvarar minst tre fjärdedelar ¾ av de avgivna rösterna.

Beslut om stadgeändring bör underställas förbundsstyrelsen för godkännande innan anmälan görs till föreningsregistret.

 

17 §

 

Om föreningen upplöses eller nedläggs, skall föreningens tillgångar och egendom efter dess skulder och övriga förbindelser erlagts, överlämnas till Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf.

 

18 §

 

I punkter för vilka det inte finns bestämmelser i dessa stadgar, iakttas bestämmelserna i distriktsorganisationens och förbundets stadgar samt föreningslagen.

  

 

Stadgeändringen är godkänd på PCF:s förbundsmöte i Uleåborg 8.6.2011