« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Edunvalvonta » Omaishoito » Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella kunta voi tukea sairaan, vanhuksen tai vammaisen henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajana voi toimia omainen tai joku muu hoidettavan läheinen henkilö.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää jos:

  • Henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  • Hoitoa voidaan antaa hoidettavan kotona ja koti soveltuu hoidon antamiseen.
  • Hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta yhdessä muiden tarpeellisten palvelujen kanssa.
  • Omaishoitajan terveys ja muu toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia.
  • Omaishoidon tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista ja se riittää turvaamaan hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden

Kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen, jonka liitteeksi laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki koostuu hoitajan palkkiosta ja vapaasta sekä muusta hoidon tueksi saatavasta kunnallisesta palvelusta, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Kunta päättää palkkion tasosta. Palkkio vuonna 2019 vähintään 399,91 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana palkkio on vähintään 799,81 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajalle kertyy palkkiosta eläkettä kunnallisen eläkelain mukaan. Kunnan on otettava hoitajalle tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus.

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Omaishoitaja voi pitää vapaansa kuukausittain tai säästää niitä ja pitää kerralla useampia vapaapäiviä. Kunta voi myös järjestää enemmän vapaapäiviä tai alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. Näitä vapaita voivat saada myös ne omaishoitajat, jotka eivät ole ympärivuorokautisesti sidottuja hoitoon. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä vapaitten aikana. Hoitomaksu vapaan aikaiselta hoitopäivältä voi olla korkeintaan 11,40 euroa.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Sijaishoitajan avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan henkilön kotona. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden.

Heinäkuusta 2016 alkaen omaishoidon tukea saaneille omaishoitajille on tarjottu hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Lisäksi he ovat saaneet vähintään kaksi vuorokautta vapaata kuukaudessa. Myös ilman omaishoidon sopimusta omaistaan hoitavat ovat voineet saada vapaapäiviä sitovassa ja vaativassa hoitotilanteessa. Vuoden 2018 alusta alkaen omaishoitajille tarjotaan myös valmennusta ja koulutusta.

Omaishoitoon liittyvät lait: Laki omaishoidon tuesta, Kunnallinen eläkelaki, Tapaturmavakuutuslaki, Laki- ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista.

Lisätietoa mm. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke) https://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lähde mm. www.sosiaaliturvaopas.fi


17.9.2019 klo 09:51:29