« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Edunvalvonta » Ikääntyneen asuminen

Ikääntyneen asuminen

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (2013-2017) päättyi, työ jatkuu

Vuosina 2013-2017 toteutettiin kansallinen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, jonka koordinaa-tiosta vastasi ympäristöministeriö. Ohjelman toteutukseen osallistui laaja joukko yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) ja sen tukevana toimivat ohjelman yhteistyö- ja koordinaatioryhmät. Valtioneuvoston periaatepäätös Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta annettiin 18.4.2013.

Ohjelmassa vaikutettiin sekä ikääntyneiden omaan että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan. Ikääntyneiden kohderyhmänä ohjelmassa olivat 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Ohjelman ennakointiin ja varautumiseen liittyvissä toimenpiteissä kohderyhmänä olivat myös tätä nuoremmat (55+) väestöryhmät. Ohjelman toimenpiteet sisälsivät mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamisen tukemista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma päättyi vuoden 2017 lopussa. Ohjelma toimi käynnistäjänä pro-sessissa, jonka lopulliset tavoitteet on asetettu pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvia toimia sekä ohjelmassa saavutettujen tulosten (mm. toimintatapojen ja työkalujen) levittämistä.

Ohjelman tulosten käyttöönoton edistämiseksi sekä kehittämistyön jatkamiseksi ympäristöministeriö valmisteli yhteistyötahojen ja asiantuntijoiden kanssa tulevaisuussuunnitelman.

Sen neljä pääteemaa ovat:

A. Asuntokannan parantaminen, uustuotanto ja asuinympäristöjen kehittäminen

B. Ikäteknologia ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa

C. Kuntien toiminta ja yhteistyö ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä

D. Ennakointi ja varautuminen

ARAn toteuttamassa valtakunnallisessa hissihankkeessa laadittiin oma tulevaisuussuunnitelma.

Ikääntyneiden asumisen kehittämiseen liittyvä yhteistyö jatkuu ohjelman toteutukseen osallistuneiden mi-nisteriöiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tähän tiivistelmään on koottu johtopäätöksiä ja suosituksia keskeisimmistä Ikääntyneiden asumisen kehittä-misohjelman 2013-2017 selvityksistä.

Lisätietoa: www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen

 

Ikääntymisen asumisen verkkosivut löytyvät seuraavasta linkistä:

www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen


Katso myös joensuulaisen Arvo Pölösen haastatteluvideo, jossa hän kertoo, miten kotikerrostaloon saa hissin.

https://www.youtube.com/watch?v=mf8wF-t_B2o&list=PLP2CwiFTY-N6X5lhs2QOz8kmhUPmmkzoD

 

Mitä korjausneuvonta on?


Siitä saa konkreettisen käsityksen Vanhustyön keskusliiton julkaisemalla uudella videolla.

Videolla Päijät-Hämeen korjausneuvoja Kari Tahvanainen kertoo korjausneuvojien arkeen liittyvistä asioista. Videolla haastatellaan myös asiakkaita.

Video on katsottavissa tästä linkistä https://youtu.be/PeYHg7jiGqM


Asutko hissittömässä kodissa?

Lue lisää aihealueesta ARAn sivuilta: http://www.ara.fi/hissillakotiin

 

"Hissien puute suuri haaste", sanoo Ikäkoti kuntoon -hankkeen asiantuntija Sari Hosionaho Eläkkeensaaja-lehdessä (7/2014). Klikkaa allaolevaan tiedostolinkkiä ja lue!


Hissi vanhaan kerrostaloon?
Lue juttu Eläkkeensaaja-lehdestä (7/2014) – klikkaa tiedostolinkkiä alta.

Älyteknologiset ratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena

Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Tekes julkaisivat 9.3.2017 selvityksen älyteknologisista ratkaisuista kotona asumisen tukena.

Älyteknologian kehitys avaa paljon mahdollisuuksia tukea ikääntyneiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Haasteena on, etteivät teknologiayritykset tunne riittävän hyvin ikääntyneiden tarpeita ja teknologiat ovat usein ikääntyneiden kannalta epäsopivia, ne maksavat ja käyttöönotto vaatii usein tukea ja ohjausta.
 
Selvitys antaa tietoa siitä, miten älyteknologian avulla voidaan tukea ikääntyneiden kotona asumista ja miten siihen liittyviä esteitä voidaan purkaa. Selvityksen älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista teettivät ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Tekes. Työn toteutti Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimuskonsortio, johon kuului myös Tampereen teknillinen yliopisto sekä alan yritysten asiantuntijoita. 
 
Erityishuomio ikääntyneiden tarpeisiin

Selvityksestä käy ilmi, että ikääntyneiden yleisin esiin tuoma tarve on yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen – muun muassa naapurit, lähialue, vertaistuki, tukiverkosto ja yhteiskunnallinen turvaverkko. Teknologiayritykset tuovat erilaisia sovelluksia, joilla ikääntyneet voivat pitää yhteyttä läheisiinsä, ystäviinsä ja palveluita tuottaviin tahoihin.

Teknologian ja erityisesti digitalisaation edistysaskelista puhuttaessa on kuitenkin huo­mattava, että niistä voi tulla myös eriarvostavia tekijöitä. Suuri osa ikääntyneistä ei ole tottunut käyttämään nettiä tai käyttää sitä hyvin vaihdellen.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kodin_alyteknologia_voisi_auttaa_ikaanty(42368)

Tutustu selvitykseen, joka tiedostona vasemmalla.

 

 


23.9.2019 klo 16:38:05