Eläkejärjestelmän tärkeitä vuosilukuja

Muutokset vuosi vuodelta 

2016

 • Merimieseläkelain uudistus astuu voimaan. Karttumisprosentit ja työeläkevakuutusmaksu yhdenmukaistuvat muiden työeläkelakien kanssa jo vuonna 2016. Myös valtion osuuden määräytyminen MEL:n eläkemenosta muuttuu. Vanhuuseläkeikä yhdenmukaistuu muiden eläkelakien kanssa siirtymäajan jälkeen.

2015

 • Kansan- ja työeläkkeiden indeksitarkistus rajattiin 0,4 prosenttiin.
 • LITA-korvaukset vähennetään suorana vähennyksenä kaikissa vuoden 2004 säännösten mukaan määräytyneissä eläkkeissä, joissa tapahtuu muutoksia. Eläke ei kuitenkaan saa tulla pienemmäksi kuin vuoden 2004 säännösten mukaisen yhteensovitustavan mukaan.
 • Vuonna 2010 muuttunut työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen karttumisprosentti 1,5 takautuvasti myös vuosina 2006-2009 voimassaolleisiin yksityisalojen mukaisiin eläkesuhteisiin.
 • Apurahansaajien eläkevakuuttamiseen lisää joustavuutta.
 • Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä olympiamitalisteille.
 • Hallituksen esitys vuoden 2017 eläkeuudistukseksi hyväksyttiin.

2014

 • Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämistä koskevaa lakia (TyEdl) jatkettiin vuosille 2014 – 2016.
 • Työnantajan järjestämän rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen voimassaolo päättyy 31.12.2016. Laki tuli voimaan 1.1.2014.

2013

 • Varhennettu vanhuuseläke poistuu 62-vuotiailta vuonna1952 ja sen jälkeen syntyneiltä sekä työ- että kansaneläkejärjestelmässä. Kansaneläkkeen varhennetun vanhuuseläkkeen voi kuitenkin saada 63-64-vuotiaana.
 • Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee 61 vuoteen vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneillä.
 • Työttömyysturvan lisäpäiviä saaneiden oikeus vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä sekä työ- että kansaneläkejärjestelmässä.
 • Työeläkettä ei enää vuodesta 2013 alkaen vähennä sellainen LITA-etuus, jonka vahinkotapahtuma on ollut ennen vuotta 2004. Eläkettä ei myöskään vähennä sellainen työstä karttunut eläke, jonka eläkkeensaaja on ansainnut LITA-vahinkotapahtumaa seuraavasta vuodesta lähtien.
 • Eläkelaitosten riskinkantokykyä tehostetaan siten, että toimintapääoma ja tasoitusmäärä yhdistetään vakavaraisuuspääomaksi.
 • Aloittavan yrittäjän maksualennusta heikennettiin.

2012

 • Ennen vuotta 2005 voimassa olleiden sääntöjen mukaiselle eläkkeelle jääneen edunjättäjän jälkeen myönnettävän perhe-eläkkeen yhteensovitus tehdään vastedes kuten muissa uusissa eläkkeissä vähentämällä suoraan eläkkeestä LITA-etuudet.
 • Julkisen puolen tiedot näkyviin työeläkeotteelle.

2011

 • Takuueläke tuli voimaan 1.3.2011.
 • YEL:n yrittäjämääritelmä muuttui siten, että yrittäjänä pidetään osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakeyhtiön osakkeista. Johtavassa asemassa työskentelevä osakas kuuluu YEL:n piiriin myös, jos hänellä on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

2010

Ns. sosiaalitupouudistukset astuvat voimaan:

 • Alkavan työkyvyttömyyseläkkeen tasoa nostettiin tulevan ajan ansion ja karttumisprosentin muutoksilla.
 • Työkyvyttömyyseläkkeisiin säädettiin elinaikakerroin.
 • Leskeneläkkeiden vähentämisen rajaa muutettiin.
 • Vuorotteluvapaa-ajalta huomioon otettavan ansion tason laskettiin.
 • Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nostettiin 60 vuoteen ja eläkkeen karttuminen ansion alenemasta poistettiin. Muutokset koskivat vuoden 1952 jälkeen syntyneitä.
 • Työttömyyslisäpäivärahan ikärajaa nostettiin vuodella vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille.
 • Määräaikainen laki (2010–2013) työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä voimaan.

2009

 • Apurahansaajat alkavat kartuttaa työeläkettä. Eläkkeistä säädetään MYEL:ssä ja apurahansaajat vakuutetaan MELAssa.

2008

 • Kansaneläkelainsäädännön rakenteellinen uudistus. Kuntien kalleusryhmät poistettiin (2. kuntaryhmään kuuluvien kansaneläkkeet nostettiin 1. kuntaryhmän tasolle).
 • Työeläkeotteiden lähettäminen vuosittain kaikille vakuutetuille yksityisen puolen eläkelaitoksista alkaa.
 • Määräaikaislaki (2008–2012) voimaan eläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistamiseksi.

2007

 • TyEL astui voimaan. Se korvasi TEL:n, LEL:n ja TaEL:n.
 • VEL kirjoitettiin uudestaan ja se muuttui VaEL:ksi.
 • Yrittäjäeläkelait ja MEL kirjoitettiin uudestaan.
 • Sijoitusuudistus toteutettiin.

2006

Eläkeuudistuksen toinen vaihe astui voimaan.

 • Myös muut kuin vanhuuseläkkeet alettiin laskea uudella tavalla.
 • Tulevan ajan eläkkeen laskenta muuttui kokonaisuudessaan siten, että ikävuodesta 50 lähtien karttumisprosentti on 1,3 aina 63 vuoden tulevan ajan pääteikään asti ja tulevan ajan ansio lasketaan siirtymäajan jälkeen viiden eläketapahtumaa edeltävän vuoden ansioista.

2005

Eläkeuudistus astui voimaan. Vanhuuseläkkeet laskettiin vuonna 2005 jo uudella tavalla, mutta työkyvyttömyyseläkkeet vielä entisellä tavalla, jos eläketapahtuma oli vuonna 2005.

 • Työntekijä on vakuutettava 18 ja 68 ikävuoden välillä ja eläke lasketaan vuodesta 2005 alkaen jokaisen vuoden työansioiden perusteella.
 • Vuoden vaihteessa 2004/2005 jatkuvien työsuhteiden eläkeoikeudet laskettiin entisen lainsäädännön mukaisena vuoden 2004 loppuun ja uudet karttumisprosentit tulivat voimaan 2005 alusta.
 • Entistä eläkeikäisen indeksiä eli työeläkeindeksiä alettiin soveltaa kaikkiin maksettaviin eläkkeisiin.
 • Eläkeikä on joustava ikävälillä 63–68.
 • Eläkkeen saa vähentämättömänä 63 vuoden iästä.
 • Yhteensovitus poistui yksityisellä puolella kokonaan.
 • Karttumisprosentti oli 4,5 yli 63 vuoden iässä ansaituista ansioista ja 1,9 ikävuosien 53 ja 63 välillä.
 • Ansaittuja eläkeoikeuksia ja eläkepalkkoja tarkistettiin uudella palkkakertoimella, jossa ansioiden reaalimuutoksesta otetaan huomioon 80 prosenttia.
 • Lykkäyskorotuksen saa 68 vuoden iästä (0,4/kk).
 • Varhennusvähennys aikaisintaan 62 vuoden iästä (0,6/kk).
 • Työttömyyseläke poistuu 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvautuu työttömyysturvajärjestelmän lisäpäivillä.
 • Yksilöllinen varhaiseläke poistuu 1943 jälkeen syntyneiltä, yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytykset sisällytettiin työkyvyttömyyseläkesäännöksiin.
 • Vuodesta 2009 alkaen käyttöön otetaan elinaikakerroin.
 • Uudistus tehtiin yhtä aikaa kansaneläkelainsäädännössä, mutta siellä eläkeikä säilyi 65 vuodessa ja varhennus- ja lykkäyskertoimet säilyivät entisinä. Varhennuksen ikäraja muuttui kansaneläkejärjestelmässä kuitenkin 62 vuoteen.

Eläkejärjestelmän muutoksia vuoteen 2005 asti löydät klikkaamalla TÄSTÄ.